STAT 25100 1 (Autumn 2017) Intro To Math Probability